Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Robotska linija za simultano paletiziranje džakova od 25kg i zbirnih paketa brašna

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova od 25kg i zbirnih paketa kilogramskog pakovanja u mlinu Čeković iz Koštunića. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove i pakete do robota sa dve različite pakerice, pozicionera paleta i bezbednosnog sistema. Robotska ćelija ima dva pozicionera za palete i ima više režima rada. Ukoliko se radi samo jedan proizvod, robot prvo napuni jednu paletu proizvodima, a potom prelazi da puni drugu paletu. Dok se paleta puni, gotova paleta se nosi na strečovanje, a potom i u magacin. Takođe, robot ima mogućnost da pakuje i dva različita proizvoda istovremeno. Na jednu paletu robot može da slaže zbirne pakete kilogramskog pakovanja, a na drugu paletu džakove od 25kg.
Kada se pakuju džakovi od 25kg, robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. Takođe, korisnik ima mogućnost da bira način slaganja vreća na samoj paleti, te može da slaže u red 5 ili 4 džaka u zavisnosti od tipa proizvoda i dimenzije palete koju koristi. U slučaju da se pakuju zbirni paketi, robot uzima u ciklusu od tri do pet paketa. Na ovaj način, robot je u mogućnosti da spakuje Pre početka rada operater mora da izabere na ekranu na kojoj linije će se raditi koji format. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. U zavisnosti na koju traku dođe džak, tj paket, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu. Robot skida džakove sa jedne linije i postavlja na jednu paletu, dok sa druge linije slaže džakove na drugu paletu.
Na ovaj način robot može da složi 500 vreća na sat i 500 paketa na sat istovremeno. Kada se rade samo vreće, robot može da složi oko 900 vreća na sat, a kada se rade samo zbirni paketi, robot može da složi 1500 paketa na sat.

Link filma robota koji slaze istovremeno dzakove i pakete je sledeci https://youtu.be/VtemOKo6v0U

Robotska linija za depaletiziranje parketa

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za depaletiziranje parketa i ubacivanje istih u mašine za digitalnu štampu i uljenje. Robotska linija se sastoji od robota sa vakuum alatom, sistema valjkastih transportera koji donose palete parketa do robota i sistema trakastih transportera koji ubacuju parket u gore pomenute mašine.
Kako je u mašine potrebno ubaciti parkete različitih dužina, debljina, širina ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima proizvode različitih dimenzija. Dužina parketa može da varira od 1000 do 2444mm, dok širina može da bude od 140 do 200 mm. Takođe, robotska ćelija je napravljena tako da istovremeno robot uzima parkete sa dve linije i da opslužuje dve mašine istovremeno. Potreba investitora je česta da radi dva različita proizvoda na dve različite linije istovremeno. U skladu sa tim je projektovan i sistem koji se na pritisak dugmeta prilagodi proizvodnji. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dimenzije parketa, a sistem sam podesiti način uzimanja proizvoda sa palete, i sistem transportera koji obacuju kasnije proizvode za štampanje i uljenje.
Kapacitet linije zavisi od dužine proizvoda koji se ubacuju, a varira od 6 do 25m/min.

Za film paletiziranja lamela kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=wpjGCLtGJiQ

Robotska ćelija za paletiziranje kutija

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje kutija. Robotska linija se sastoji od robota sa alatom, sistema transportera koji donose kutije do robota i sistema pozicionera na koje robot slaže kutije.
Kako su kutije investitora specifičnih dimenzija i težine, ICM je napravio specijalan alat prilagodjen isključivo tim kutijama. Sama kutija je teška 20kg, u osnovi je 250x250mm, a visoka je 600mm. Robot uzima u ciklusu po jednu kutiju i istu stavlja na paletu. Prilikom slaganja kutija na paletu, robot pravi dodatni pokret kojim priljubljuje kutije jednu uz drugu kako ne bi bilo problema sa ubacivanjem paleta u regalno skladište, Kapacitet linije je 16 paleta na sat.

Za film paletiziranja lamela kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=zT6056FBUoA

Robotska linija za paletiziranje malih lamela

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje malih drvenih lamela. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera koji donose lamele do robota i sistema valjkastih transportera koji donose prazne palete do robota i odnosi pune palete od robota.
Kako je na paletu potrebno složiti lamele različitih dužina i debljina, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima lamele različitih dimenzija, kao i različiti broj paketa lamela u zavisnosti od šeme slaganja lamela i međuredne kartone. Dužina lamele može da varira od 250 do 600mm, dok debljina može da se bude 3.12 do 3.98mm. Takođe, robotska ćelija je napravljena tako da istovremeno robot uzima pakete sa dve linije i slaže ih na dve odvojene palete. Potreba investitora je česta da radi dva različita proizvoda na dve različite linije istovremeno. U skladu sa tim je projektovan i sistem koji se na pritisak dugmeta prilagodi proizvodnji. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dužinu i debljinu lamele, a sistem sam podesiti način slaganja proizvoda na palete, broj proizvoda koji uzima po ciklusu, dovod praznih i odvod punih paleta uz pomoć transportera, kao i postavljanje kartona između redova lamela, kao i ostale parametere neophodne za kvalitetno slaganje lamela.
Kapacitet linije zavisi od dužine lamele koji se slaže na paletu.

Za film paletiziranja lamela kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=LAlrA07zURw

Robotska linija za paletiziranje kutija

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje kutija. Kutije su napunjene majonezom u kesicama, teglicama, bočicama, i kantama, kao i različitim pakovanjima margarina, masti i mrsi. Linija je opremljena sa 3 robotske ruke koje zajedno opslužuju osam linija istovremeno. Sve ukupno, tri robota pakuju preko 140 različitih proizvoda. Jedan od robota opslužuje 3 linije majoneza, drugi robot opslužuje dve linije margarina i jednu liniju majoneza, dok treći robot slaže na palete kutije u kojima se nalaze masti i mrsi. Robot koji pakuje samo majoneze, slaže 12 različitih dimenzija kutija na palete. U zavisnosti od šeme slaganja, dimenzija kutija i težine, robot uzima u ciklusu od dve do šest kutija. Najlakša kutija je 2kg, dok je najteža 12kg. Robot koji pakuje dve linije margarina i jednu liniju majoneza slaže 11 različitih dimenzija kutija. Kao i prvi robot, i ovaj robot uzima u ciklusu od dve do pet kutija. Kutije koje ovaj robot slaže su od 5 do 20kg. Treći robot opslužuje samo linije masti i mrsi. Ovaj robot radi po sličnom principu kao i prva dva, samo što on može da radi bilo koje dve od šest kutija koje se rade ovim linijama. Sva tri robota na paletu stavljaju i kartone. Kartoni se obično stavljaju na praznu paletu i na vrh gotove palete. Neki od proizvoda zahtevaju da se kartoni stave i između redova. ICM je takođe proizveo i transportne sisteme koji sortiraju kutije na putu do robota, transportni sistem za prazne i pune palete koji uključuje magacin paleta, dvostruka šatl kolica, dupleks i podizne transportere na kojima se slažu kutije. Na kraju linije, ICM je integrisao mašinu za automatsko umotavanje palete u streč foliju, kao i štampač za obeležavanje paleta koji je uvezan u SAP sistem investitora. Kako investitor ima dva magacina, sistem je napravljen tako da se palete prate do samog kraja, kako bi se palete poslale u pravi magacin. Neki proizvodi se šalju u jedan magacin, a neki u drugi. Komplet linija je okrežena zaštitnim ogradama u skladu sa svim bezbednosnim protokolima.

Za video slaganja, kliknite na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=7GzVuiYbJJw

Robotska ćelija za paletiziranje kutija i džakova

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku ćeliju za paletiziranje kutija i džakova. Kutije i džakovi su napunjeni djubrivom. Masa jedne kutije je 20kg, a robot u jednom ciklusu prenosi po dve kutije. Što se tiče džakova, robot slaže džakove od 10 i 25kg. Prilikom slaganja džakova, robot uzima po dve vreće od 10kg ili jednu od 25kg. Takođe, u vreće se pakuju različiti tipovi đubriva, te je sama ispunjenost vreća različita od proizvoda do proizvoda. Inteligentim adaptivnim robotskim softverom je rešeno slaganje vreća na paletu, tako da su palete uvek savršeno složene i stabilne. Robotska ćelija se sastoji od robota na postolju, transportera koji donose vreće i kutije, pozicionerima za palete i upravljačkim sistemom. Kapacitet robotske ćelije je od 500 do 1000 džakova/kutija na sat u zavisnosti koji se proizvod paletizira.

Za video slaganja kutija, kliknite na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=6ueOMQyhq0w

Za video slaganja vreća, kliknite na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=18M9NrWZads

Robotska linija za paletiziranje vreća peleta

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje peleta u vrećama. Robotska linija se sastoji od robota sa griperom, transportera za rastresanje vreća, trakastim transporterom sa peglom i transportera sa kog robot uzima vreće. Kako je prostor u kom se vrši paletiziranje izuzetno ograničen, ICM je isporučio kupcu kompaktnu robotsku ćeliju za slaganje vreća na palete. Pored robota se postavljaju dve palete. Robot prvo slaže vreće na jednu paletu. Kada tu paletu napuni, robot automatski prelazi da slaže vreće na drugu paletu. Punu paletu operater izvlači iz robotske ćelije i nosi je na poluautomatsku mašinu za strečovanje. Dok operater izvlači puna paletu iz robotskog prostora, robot ne prestaje sa radom. Kapacitet linije za pelet je 4 tone na sat, dok je kapacitet robota oko 13 tona na sat. Robot ima mogućnost da slaže vreće na palete 1200x800 i 1200x1000mm. U zavisnosti od potreba, robot može da slaže vreće u 14 ili 15 redova.

Ova vrsta robotske ćelije je unapređena u odnosu na prethodna rešenja u pogledu bezbednosti i brzine otklanjanja zastoja. Softversko rešenje ICM-a omogućava da se sitni kvarovi otklone u rekordnom roku. Softversko rešenje izbaci na HMI ekranu zašto robot ne radi, te gde operater treba da obrati pažnju kako bi otklonio kvar. Takođe, ICM je za potrebe ove linije razvio mobilnu aplikaciju preko koje može da se prati rad robota, i kako bi serviser ili služba održavanja mogla sa daljine da pomogne operateru da otkloni kvar.

Za video, kliknite na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=XAGH_tBKK3Q

Robot za paletiziranje tetrapak paketa

slika

ICM je instalirao robotsku ruku za paletiziranje tetrapak paketa u fabrici sokova Coca Cola. Robotska ruka je isprogramirana tako da može da radi 3 različita proizvoda (pakete od 12 x 1l, 8 x 1.5l, 6 x 1l). Kako bi robot spakovao što više paketa, on uzima minimalno 2, a maksimlano 5 paketa po ciklusu. Na ovaj način, robot postiže da spakuje 1700 paketa na sat koliko je maksimalni kapacitet punilice, ali ne i robota.

Robotska ruka instalirana od strane ICM-a je rešila probleme stabilnosti pojedinih formata. Palete su sada dosta stabilnije i kompaktnije u odnosu na raniji sistem. Kapacitet novog robota je 50% veći u odnosu na ranije, tako da više nema potrebe za ručnom manipulacijom paketa prilikom pikova proizvodnje kada su operateri bili primorani da skidaju pakete ručno sa linije kako se ne bi preopteretio sistem. Najbitniji problem koji je investitor rešio je problem tehničke podrške u vreme kriznih situacija i zastoja, s obzirom da ICM nudi podršku sedam dana u nedelji, kao i servis robota.

Za video, kliknite na sledeći link https://www.youtube.com/watch?v=FckHiRivcUk

Robotska linija za simultano paletiziranje džakova od 25 i 30kg

slika

ICM je isprojektovao, proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje džakova u fabrici maltera, kreča i lepokova po imenu WES Lime. Robotska linija se sastoji od robota na postolju sa dvostrukim alatom, trakastih i valjkastih transportera proizvoda koji donose džakove sa tri različite punilice (maltere, lepak, kreč) magacina paleta, mašine za navlačenje folije na praznu paletu, automatske streč hud mašine i valjkastih transportera paleta i šatl kolica. Linija je projektovana da može da pakuje simultano džakove od 25 i 30kg. Robot u jednom ciklusu uzima dva džaka i stavlja iste na paletu. Robot može da pakuje istovremeno džakove sa bilo koje dve linije od tri moguće.

Pre početka rada operater mora da izabere na ekranu na kojoj linije će se raditi koji format. Robot potom automatski podešava šemu slaganja u skladu sa odabranim proizvodom. U zavisnosti na koju traku dođe džak, robot ide tamo po isti i postavlja ga na paletu. Robot skida džakove sa jedne linije i postavlja na jednu paletu, dok sa druge linije slaže džakove na drugu paletu.

Palete dolaze automatski iz magacina paleta koji može da skladišti do 15 paleta. Magacin šalje prazne palete prvo do mašine za prekrivanje folijom. Nakon tog, paleta ide do šatl kolica koja odnose robotu prazne palate. Šatl kolica čekaju da se oslobodi mesto na kom se postavljaju džakovi na palete. Prekrivena paleta dolazi do robota gde se pozicionira. Nakon što se paleta pozicionira, robot na istu postavlja džakove. Pošto je robot napunio paletu, ista putuje do šatl kolica koja prenose pune palate do streč hud mašine. Nakon umotavanja palete u streč hud foliju, ista ide na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom i nosi u magacin. Kapacitet linije je 1200 džakova na sat za 25kg vreće.

Za film paletiziranja kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=gDiQqeB49Jk

ICM Electronics je distributer kompanije ABB za frekventne regulatore, robote i niskonaponsku opremu

slika

ABB je vodeća svetska inženjerska kompanija koja pokreće transformaciju društvenog i industrijskog razvoja, u cilju postizanja produktivnije i održivije budućnost. Povezujući softverska rešenja sa portfoliom elektroenergetike, robotike, automatizacije i elektromotornih pogona, ABB pomera granice tehnologije i njen učinak podiže na više nivoe. Zahvaljujući svojoj strukturnoj organizaciji koju čine četiri poslovna sektora organizovana u odnosu na industrije kojima služe, ABB ima razvijenu saradnju sa lokalnim partnerima i kupcima.

Robotska ćelija za pakovanje crepa u kasete

slika

ICM Electronics je isprojektovao, proizveo i ugradio robotsku ćeliju za pakovanje crepa u U kasete. Komplet ćelija je obuhvatila izgradnju transportera namenjenog za ravnanje crepa, transportera sa integrisanim sistem za kontrolu crepa, transportera za uspravljanje crepa, robotskog alata, sistema zaštite i upravljanja linijom. Nakon sušenja i engobiranja, crep dolazi do transportera koji je opremljen sistemom za ravnanje crepa. Kada se crep izravna, on prelazi na transporter koji je opremljen kamerama za kontrolu kvaliteta. Ukoliko je crep ispravan, isti se prosleđuje do robota. Svaki crep koji nije ispravan, automatski se izbacuje sa trake i ubacuje u koš za škart. Ispravni crepovi se pozicioniraju ispred robota koji potom uzima 15 crepova u jednom ciklusu i stavlja ih u kasetu.

Za film paletiziranja kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=waMOFNervS4

Robotska linija za paletiziranje vreća peleta

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje peleta u vrećama. Robotska linija se sastoji od robota sa griperom, transportera za rastresanje vreća i transportera kog robot uzima vreće. Kako je prostor u kom se vrši paletiziranje izuzetno ograničen, ICM je isporučio kupcu kompaktnu robotsku ćeliju za slaganje vreća na palete. Pored robota se postavljaju dve palete. Robot prvo slaže vreće na jednu paletu. Kada tu paletu napuni, robot automatski prelazi da slaže vreće na drugu paletu. Punu paletu operater izvlači iz robotske ćelije i nosi je na poluautomatsku mašinu za strečovanje. Dok operater izvlači puna paletu iz robotskog prostora, robot ne prestaje sa radom. Kapacitet linije za pelet je 4 tone na sat, dok je kapacitet robota oko 13 tona na sat. Robot ima mogućnost da slaže vreće na palete 1200x800 i 1200x1000mm. U zavisnosti od potreba, robot može da slaže vreće u 14 ili 15 redova.

Za film paletiziranja kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=JrJOGKvWRLM

Robotska linija za paletiziranje i depaletiziranje lamele

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje drvenih lamela i letvica. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, pozicionera za tvrdo složene lamele, transportera paleta i transportera za dodavanje letvica.

Kako je na paletu potrebno složiti lamele i letvice, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima lamele različitih dimenzija, kao i različiti broj letvica. Dužina lamele može da varira od 600 do 2600mm, dok širina može da se kreće u rasponu od 60 do 300mm. Broj letvica koji se postavlja na paletu zavisi od dužine lamele. Što je lamela duža, na paletu se postavlja više letvica. Širina palete je uvek 1100mm i sistem sam računa koliko letvica može da stane na paletu. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dužinu lamele, a sistem će sam podesiti broj letvica koje treba dodati. Operater postavlja letvice na transporter koji odnosi iste do robota. Kada letvice dođu na mesto, robot ih preuzima i stavlja na paletu. Na taj način dobija se paleta lamela koja je spremna za sušenje. Kapacitet linije zavisi od dužine lamele koji se slaže na paletu.

Nakon sušenja, linija je u mogućnosti i da razloži suvu paletu. Paleta sa suvim proizvodima se postavi na pozicioner za složene lamele, potom robot skida red lamella sa palete, a operater skida letvice.

Za film paletiziranja vlažne lamele kliknite ovde https://www.youtube.com/watch?v=KjDYRGT-QZc

Za film depaletiziranja suve lamele, kliknite ovde
https://www.youtube.com/watch?v=kUhoRCNrDRA

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=VTvFcu_BmBs)

Robotska linija za paletiziranje lamele

slika

ICM Electronics je proizveo i instalirao robotsku liniju za paletiziranje drvenih lamela i letvica. Robotska linija se sastoji od robota sa multifunkcionalnim griperom, transportera tvrdo složenih lamela, transportera paleta i sistema za dodavanje letvica.

Kako je na paletu potrebno složiti lamele i letvice, ICM je napravio multifunkcionalni griper koji može da preuzima lamele različitih dimenzija, kao i različiti broj letvica. Dužina lamele može da varira od 600 do 2600mm, dok širina može da se kreće u rasponu od 110 do 300mm. Broj letvica koji se postavlja na paletu zavisi od dužine lamele. Što je lamela duža, na paletu se postavlja više letvica. Širina palete je uvek 1100mm i sistem sam računa koliko letvica može da stane na paletu. Neophodno je samo da operater pre početka rada unese dužinu lamele, a sistem će sam podesiti broj letvica koje treba dodati. Sistem za dodavanje letvice izbacuje na transporter neophodan broj letvici za određenu dužinu lamele. Kada letvice dođu na mesto, robot ih preuzima i stavlja na paletu. Na taj način dobija se paleta lamela koja je spremna za sušenje. Kapacitet linije zavisi od dužine lamele koji se slaže na paletu.

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=6j2PDEccOp4)

Pick and place robot u Rusiji

slika

ICM Electronics je napravio robotsku ćeliju za rukovanje pumpicama za astmu za klijenta iz Rusije. Robot ima zadatak da skine pumpice sa transportera i da ih potom smesti u gnezdo na odgovarajući način. Gnezda su projektovana tako da pumpica može da se stavi na samo jedan način. Iz tog razloga robotska ćelija koristi kameru koja detektuje rotaciju proizvoda na traci. Robot uzima pumpicu „u letu“ sa trake, rotira je tako da može da se ostavi u gnezdo gde je na kraju i spusti. Proizvođač pumpica ima široku lepezu proizvoda koji su različitih oblika i boja. Robot ima mogućnost da prepozna sa kojim proizvodom radi i da prilagodi svoj program u skladu sa proizvodom.  

Kako je u pitanju farmaceutska industrija, komplet ćelija je urađena u skladu sa standardima koje zahtevaju čiste prostorije. Maksimalan mogući kapaciet linije je do 70 ciklusa u minuti.  

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=VTvFcu_BmBs)

 

Robotska ćelija za prebacivanje paketa crepa

slika

Kada ispred robota dođe 3 paketa sa pečenim crepom, robot ih uzme, proverava koji je od dva transportera slobodan i ostavlja na prvi slobodan. Za prebacivanje crepa, robot koristi pneumatski alat. Alat se sastoji od tri nezavisna prsta koji rade sinhrono. Robotska ćelija je zaštićena sistemom zaštitnih ograda opremljenim sigurnosnim bravicama. Zahtevani kapacitet linije je 4 ciklusa u minuti. Robot može da postigne i do 10 ciklusa u minuti.  

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=iVr28XEx_WE)

 

Robotska ćelija za 3D obradu materijala

slika

ICM Electronics je napravio robotsku ćeliju za 3D obradu mekih materijala.

Robotska ćelija može da obrađuje medijapan, drvo, aluminijum, bakar, plastika, kao i stirodure različitih gustina. Robotska ćelija je opremljena vretenom za glodanje. Izmena alata na vretenu se radi ručno.

Robotska ruka omogućava rad sa komadima veličine do 570x400x500mm. Robotska ćelija dolazi u paketu sa softverom za programiranje robota koji omogućava brzo i lagano programiranje robota za 3D obradu.  

Za film, kliknite ovde (https://www.youtube.com/watch?v=r1PnLqLtFMc)