Vase Miskina Crnog 2
21000 Novi Sad
Srbija

Automatizacija u proizvodnji mašina i opreme  Naš cilj je da u oblasti automatizacije procesa i mašina pružimo klijentima najsavremenija svetska dostignuća i omogućimo im što brži povrat investicije i konkurentnost na tržištu.
Naša rešenja su sinonim za pouzdanost, stabilnost i ponovljivost.

Ofset mašina

  Kontrola rada štamparske mašine sa jednim velikim i više manjih ekscentra realizovana je
sa Omronovim frekventnim regulatorom sa vektorskim upravljanjem, koji kontroliše motor i enkoderom u povratnoj sprezi. Broj urađenih komada se broji OMRON-ovim brojačem novije serije.

Mašina za punktovanje

  Prva varijanta mašine je opremljena touch terminalom, PLC-om , frekventnim regulatorom i pratećom opremom. Na touch terminalu je omogućeno upravljanje mašinom i pregled svih parametara važnih za proizvodni proces, a pri tom su postignute i uštede u elementima automatike kao i uštede u provodnicima. Druga varijanta mašine je za 2 mreže standardne površine 2 m sa debljinom žice od 3 mm, sa više modova varenja, a realizovana je programabilnim displejom i PLC-om.

Upravljanje pneumatskom mašinom za punjenje tuba

  Projekat je realizovan PLC-om koji upravlja nizom pneumatskih cilindara, a poziciju cilindara prati na osnovu magnetnih senzora ("rid releja") postavljenih na cilindrima.
Mašina pozicionira tube smeštene na kružnom disku, prvo u poziciju za doziranje boje, zatim u poziciju za zatvaranje tube sa donje strane ("pertlanje tube") i na kraju u poziciju za izbacivanje tube iz otvora na kružnom disku. Ciklus se može izvršavati u ručnom ili automatskom radu.

Precizna kontrola pozicioniranja transportnog sistema prilikom serijske izrade proizvoda

  Prilikom serijske proizvodnje istovetnih komada potrebno je ostvariti izuzetnu kontrolu kretanja transportne trake i vrlo precizno zaustavljanje iste nakon pređene određene dužine.

 

Upravljanje DC motorima pomoću PLC-a

  Relejna tehnika i diskretna kola sve više gube trku sa integrisanom tehnikom i programabilnim kontrolerima. PLC-i su postali integralni deo upravljačkog sistema sa neprevaziđenom pouzdanošću i lakom rekonfiguracijom upravljačkog algoritma, što je sa relejnom tehnikom bilo izvodljivo ali je zahtevalo mnogo vremena.

 

Daljinsko upravljanje uređajima pomoću mobilnog telefona

  Jednostavnost prijema i slanja SMS tekstualnih poruka implementirana je u jednostavan sistem za ostvarivanje komunikacije tj. razmene podataka između prostorno udaljenih delova sistema.